Cấu trúc V+ 기란
Cấu trúc tiếng hàn

Cấu trúc N(이)라고 합니다

Cấu trúc N(이)라고 합니다 1.N(이)라고 합니다 Nghĩa: Gọi là … File nghe: A 안녕하세요 ? 저는 스티븐입니다. B 저는 다나카 마리코라고 합니다. Ví dụ thêm. 저는 호이라고 합니다.       5.0 01

Lớp 2

Bài 1: 처음 뵙겠습니다

Bài 1: 처음 뵙겠습니다 Từ vựng Bài 1:처음 뵙겠습니다 매일: Hàng ngày 매주:Hàng tuần 매달: Hàng  tháng 매년: Hàng năm 이름을 부르다: Gọi tên 뵙다: Gặp 그냥: Cứ.. 학교에 들어가다: Đi học 이유: Lý do […]

Học tiếng hàn qua bài hát

Bài hát 눈 코 입

눈 코 입 (EYES, NOSE, LIPS) M/V Nghe bài hát Lưu drive Lời bài hát 눈 코 입 (EYES, NOSE, LIPS) M/V 미안해 미안해 하지마 내가 초라해지잖아 빨간 예쁜 입술로 어서 나를 죽이고 가 나는 […]

Học tiếng hàn qua bài hát

Bài hát 그 중에 그대를 만나

Bài hát 그 중에 그대를 만나 Download nhạc  Lưu ngoại tuyến drive Lời bài hát 그 중에 그대를 만나 그렇게 대단한 운명까진 바란적 없다 생각했는데 그대 하나 떠나간 내 하룬 이제 운명이 아님 채울 수 […]

에너제틱
Học tiếng hàn qua bài hát

Bài hát 에너제틱

Bài hát 에너제틱 Lưu ngoại tuyến drive Lời bài hát 에너제틱  너와 나의 입술이 점점 느껴지는 이 순간 속에 뜨거운 공기 온몸에 전율이 와 이제 너와 내가 써 내릴 story I don’t know why 나도 […]