Hohohi blog

Thất vọng

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình chẳng làm được trò trống gì chưa? Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác như vậy. Dù cho đã cố gắng làm thật nhiều nhưng chẳng bao giờ […]

Cấu trúc V+ 기란
Cấu trúc tiếng hàn

Cấu trúc V+ 기란

Nghĩa của cấu trúc 기란 Cấu trúc này có nghĩa là : ” Việc này —-là việc khó hoặc dễ “. Đi sau 기란  쉬운 일이다 수운 일이 아니다 어려운 일이다 …. Ví dụ cho […]