Hohohi blog

Hy vọng mới !!!

Ok …Ở nhà cũng vừa tròn một tuần rồi. Cũng chằng làm được gì cả chỉ ở nhà ăn , chơi , ngủ , nghỉ thôi. Riết chơi game mãi rồi cũng cảm thấy chán.  […]

Hohohi blog

Nghỉ việc

Thế là đã làm được ở quán bì lợn ấy hơn 2 tháng . 2 tháng là quãng thời gian ngắn ngủi có lẽ bạn nghĩ thế nhưng tôi đã gắn bó với nó 12/ […]

Mục ngoài lề

Bài phát biểu về chủ đề 베트남의 전통 의학

현재에 의학이 발전해 의학기술도 같이 항상된 추세이다.하지만 무슨병이든지 약만 먹으면 효과가 다 있을리가 없습니다.그래서 발전한 현재의 의학과 전통의학을 결합하고 사용하면합리적이다. 전통의학이란 옛날의 경험을 실체로 응용하는 것을 말한다.베트남 전통의학은 기준으로 나누면 한약 , 침술을 포함할 수 […]