BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 2 2-4-1 옷이 좀 큰 것 같아요

BÀI VIẾT SAU

Từ vựng Quán dụng từ trong tiếng hàn
서울대 한국어 2 2-4-2 옷이 좀 큰 것 같아요

 

N보다

A/V _ 았으면/ 었으면 좋겠다

 

 

점 원 : 어서 오세요. 찾으시는 거 있으세요?
             xin mời vào ạ.  anh đang  tìm  gì ạ ?

아키라 : 어제넥타이를 샀는데 다른 거로 바꿨으면 좋겠어요.
             hôm qua tôi đã mua cái cà- vạt này, nếu đổi được cái khác thì  tốt.

점 원 :  왜요? 마음에 안 드세요?
            sao ạ ? anh không vừa lòng với cái đó sao ạ ?

아키라 : 네, 색깔너무 어두운 것 같아. 이것보다 좀 더 밝은 거 있어요?
             vâng, màu dường như quá tối. có cái màu sáng hơn cai này không vậy anh ?

점 원 : 그럼 이건 어떠세요? 한번 해 보세요.
           vậy thì cái này thế nào ạ ? anh hãy thử đeo xem sao.

점 원 : 잘 어울리시네요. 이거로 드릴까요? .
          ồ, hợp thế. em sẽ đổi cho anh cái này nhé ?

아키라 : 네, 이거로 주세요.
         vâng , anh đổi cho tôi lấy cái này .
 


Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 것 같다 phỏng đoán
2 보다 hơn
3 세요 Hãy
4 까요 Nha, Nhé
5 네요 Cảm thán
6 는데 nhưng, tuy nhiên, vậy mà, mặc dù

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Đạt 90 điểm

10 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp