Thể loại : 서울대 한국어 3

th3-12 인터넷
서울대 한국어 3 th3-12 인터넷

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 12 인터넷. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng