VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn Truyện cười : 동료의 평가
Danh ngôn tiếng hàn Danh ngôn tiếng hàn


인간 죽음은 
패배했을 때가 아니라 
포기했을 때에 온다. 


Cái chết của con người không phải đến khi thất bại.

Mà đến khi chúng ta bỏ cuộc !


 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
포기 từ bỏ, chối bỏ

sound
인간 ...

죽음 cái chết

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound자신의 약속을 더 철저하게 지킬수록 우리는 더 강해진다. 다른 사람에게 영향을 미치고 싶다면 우리 먼저 우리 자신을 믿 어야 한다. 그리고 자신을 믿 기 위해서는 자기가 한 말을 믿고, 또 말한 대로 행동해야 한다.

Càng giữ một cách triệt để lời hứa của bản thân mình Thì chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Muốn gây ảnh hưởng với người khác Điều đầu tiên ta phải tin tưởng bản than mình. Và dể tin tưởng bản thân mình ta phải tin những điều mình đã nói Và làm những điều mình đã nói.
Ngữ pháp