Thể loại : Giáo trình tổng hợp 1

th2-2 약속
Giáo trình tổng hợp 1 th2-2 약속

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 2 약속. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-15 교통 (1)
Giáo trình tổng hợp 1 th1-15 교통 (1)

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 15 교통 (1). Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-14 취미
Giáo trình tổng hợp 1 th1-14 취미

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 14 취미. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-13 생일
Giáo trình tổng hợp 1 th1-13 생일

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 13 생일. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-12 전화 (1)
Giáo trình tổng hợp 1 th1-12 전화 (1)

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 12 전화 (1). Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-11 날씨
Giáo trình tổng hợp 1 th1-11 날씨

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 11 날씨. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-10 가족
Giáo trình tổng hợp 1 th1-10 가족

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 10 가족. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th1-9 집
Giáo trình tổng hợp 1 th1-9 집

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 1 bài 9 집. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng