Thể loại : Giáo trình tổng hợp 2

th2-15 한국 생활
Giáo trình tổng hợp 2 th2-15 한국 생활

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 15 한국 생활. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th2-14 계획
Giáo trình tổng hợp 2 th2-14 계획

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 14 계획. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th2-13 도시
Giáo trình tổng hợp 2 th2-13 도시

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 13 도시. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th2-12 공공장소
Giáo trình tổng hợp 2 th2-12 공공장소

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 12 공공장소. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th2-9 휴일
Giáo trình tổng hợp 2 th2-9 휴일

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 9 휴일. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th2-8 영화
Giáo trình tổng hợp 2 th2-8 영화

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 2 bài 8 영화. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng