Thể loại : Giáo trình tổng hợp 3

th4-3 감정
Giáo trình tổng hợp 3 th4-3 감정

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 3 감정. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-15 예절과 규칙
Giáo trình tổng hợp 3 th3-15 예절과 규칙

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 15 예절과 규칙. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-14 영화와 드라마
Giáo trình tổng hợp 3 th3-14 영화와 드라마

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 14 영화와 드라마. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-13 희망
Giáo trình tổng hợp 3 th3-13 희망

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 13 희망. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-11 고민
Giáo trình tổng hợp 3 th3-11 고민

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 11 고민. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-10 여행
Giáo trình tổng hợp 3 th3-10 여행

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 10 여행. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-9 이사
Giáo trình tổng hợp 3 th3-9 이사

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 9 이사. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th3-8 실수
Giáo trình tổng hợp 3 th3-8 실수

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 3 bài 8 실수. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng