Thể loại : Giáo trình tổng hợp 4

15 옛날이야기
Giáo trình tổng hợp 4 15 옛날이야기

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 14 생활과 환경. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th4-14 생활과 환경
Giáo trình tổng hợp 4 th4-14 생활과 환경

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 14 생활과 환경. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vự

th4-12 사건과 사고
Giáo trình tổng hợp 4 th4-12 사건과 사고

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 12 사건과 사고. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th4-10 절약
Giáo trình tổng hợp 4 th4-10 절약

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 10 절약. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th4-9 직장
Giáo trình tổng hợp 4 th4-9 직장

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 9 직장. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th4-8 여가 생활
Giáo trình tổng hợp 4 th4-8 여가 생활

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 4 bài 8 여가 생활. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng th4-8 여가 생활