Thể loại : Giáo trình tổng hợp 5

th5-15 한국 유학
Giáo trình tổng hợp 5 th5-15 한국 유학

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 15 한국 유학. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-14 한국인의 일생
Giáo trình tổng hợp 5 th5-14 한국인의 일생

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 14 한국인의 일생. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-13 한국인의 사고방식
Giáo trình tổng hợp 5 th5-13 한국인의 사고방식

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 13 한국인의 사고방식. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-12 산업과 경제
Giáo trình tổng hợp 5 th5-12 산업과 경제

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 12 산업과 경제. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-11  관광과 안내
Giáo trình tổng hợp 5 th5-11 관광과 안내

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 11 관광과 안내. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-10  대중문화
Giáo trình tổng hợp 5 th5-10 대중문화

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 10 대중문화. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-9 생활의 변화와 주거
Giáo trình tổng hợp 5 th5-9 생활의 변화와 주거

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 9 생활의 변화와 주거. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th5-8. 광고
Giáo trình tổng hợp 5 th5-8. 광고

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 5 bài 8 광고. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng