Thể loại : Giáo trình tổng hợp 6

th6-15 취업과 직장 생활
Giáo trình tổng hợp 6 th6-15 취업과 직장 생활

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 15 취업과 직장 생활. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-14 현대사회의 문제
Giáo trình tổng hợp 6 th6-14 현대사회의 문제

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 14 현대사회의 문제. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-12 인간과 자연
Giáo trình tổng hợp 6 th6-12 인간과 자연

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 12 인간과 자연학. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-11 현대의 의학
Giáo trình tổng hợp 6 th6-11 현대의 의학

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 11 현대의 의학. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-10 한국의 역사
Giáo trình tổng hợp 6 th6-10 한국의 역사

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 10 한국의 역사. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-9생활과 경제
Giáo trình tổng hợp 6 th6-9생활과 경제

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 9 생활과 경제. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng

th6-8 정치제도
Giáo trình tổng hợp 6 th6-8 정치제도

Tổng hợp từ vựng giáo trình tổng hợp quyển 6 bài 8 정치제도. Có ví dụ và file nghe + Link để học từ vựng