BÀI VIẾT TRƯỚC

Phát triển bản thân SỰ NGÂY THƠ BÍ HIỂM

BÀI VIẾT SAU

Topik Tài liệu tiếng hàn
Học tiếng hàn Luyện dịch

1. 얼굴아주 예쁜 데 마음이 좋아서 많은 사람들이 좋아해요
2. 네가 한국어를 잘 한다면 다른 사람에게 것을 가르칠 게요.
3. 만원은커녕 천 만원도 없어요.
4. 아 무리 친구를 만나도 그 사람을 꼭 사랑하기로 해요.
5. 합리적으로 다이어트를 하다 보니까 생각 보다 너무 어렵 인생에는 짜증 대신사람에게 행복 해지게 만들 항상 많이 웃으세요
7. 친구걱정하는 바람친구에게 화를 내고 말았어요.
8. 선생께 만나 이제 한국가면 해요.
9. 분 위기가 참 조용한 걸 보니까 모두 사람들이 자는 듯했어요.Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 세요 Hãy
2 게요 hứa hẹn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp