BÀI VIẾT TRƯỚC

서울대 한국어 4 Bài nghe 서울대 한국어 4A – Bài 16

BÀI VIẾT SAU

Truyện cười tiếng hàn Truyện cười : 아내의 건망증
Topik Từ đồng nghĩa trong tiếng hàn

Từ đồng nghĩa trong tiếng hàn

1) Từ đồng nghĩa - Động từ ( 동사 )


가리키다 일컫다
같다 바꾸다
개다 접다
격다 험하다
견디다 참다/ 버티다
결심하다 마음 먹다
고치다 수리하다
두다 기하다
극복하다 이기
기르다 키우다
꼬이다 얽히다
꾸다 빌리다
끓다 자르다
끌다 당기다
나르다 옳기다
넉넉하다 여유 있다
노력하다 애를 쓰다
느끼다

절감하다

절감하다

통감하다

실감하다

단장하다 꾸미다
 대하다 관하다
맡다 담당하다
머뭇거리다

주저하다

망설이다

미루다 기하다
밑 지다 손해 보다
발생하다

생기

일어나다

밝혀내다

규명하다

드러나다

번지

확산되다

퍼지다

벗기다 까다
벗어나다

극복하다

보호하다 지키다
비롯 되다 시작 되다
뽑다 고르다
사고하다 생각하다
사라지다 없어지다
( 상대을) 생각하다 배려하다
성취하다

이루다

성공하다

쇄도하다 빗발치다
연연하다 짐착하다
약하다 아끼다
제외하다 빼다
주도하다 이끌다
증가하다

늘어나다

많아지다

집다 잡다
쩔쩔매다 꼼짝못하다
치우다 정리하다
말리다 매진되다
함유하다 포함하다
해소하다 풀다
획인하다 토하다
말리다 휩 싸이다

2 ) Từ đồng nghĩa - Tính từ ( 형용사 )

từ đồng nghĩa tiếng hàn - tính từ

곤란하다

어렵다/ 힘 들다

그지없다

가엽다,끌없다

낯익다 익숙하다
동일하다 같다
뚜렷하다 분명하다
드물다 귀하다
복잡하다 봄비다
부족하다 자라다
수월하다 손쉽다
안심하다 안도하다
어색하다 서먹하다
찜찜하다 꺼림칙하다
철저하다 철두철미하다
산하 한적하다
흔하다 많다

3 ) Từ đồng nghĩa - Phó từ ( 형용사 )

간산히 겨우
거의 부분
겨우 고작/ 불과
계속 끊임없이
그다지 그렇게 반드시

 

어김없이

틀림없이

대강 대충
드디어 마침

 Các từ hán hàn trong bài

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 그지없다 bao la, bát ngát, không bờ bến
2 보다 hơn

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

Bảng xếp hạng

Xem các thành viên khác tại đây
nguyen

nguyen

Đạt 100 điểm

547 hohi
배수현

배수현

Đạt 70 điểm

2 hohi
tuyet

tuyet

Đạt 50 điểm

5 hohi
Lê Ngọc Ánh

Lê Ngọc Ánh

Đạt 50 điểm

6 hohi
Huệ

Huệ

Đạt 40 điểm

2 hohi
5 từ hán hàn mỗi ngày
Phân tích từ vựng, ngữ pháp