VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 기다리라

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 외판원과 할머니
Truyện cười tiếng hàn 이상한 소승

스승이 제자들을 불러 모았다.
생선을 건네며 물었다.

무슨 냄새가 나느냐?
썩은 냄새가 납니다.

마음이 썩었기 때문이니라.

제자에게 물었다.

저 밤 무슨 색깔인고?
예, 검은색입니다.

그건 네 마음이 검은 탓이로다.

간장 맛을 보여 주며 물었다.

무슨 맛이 느껴지느냐?
짠 맛입니다.

그래, 그건 네가 짠돌이라서 그렇다.

이어 그 옆에 앉은 간장 맛을 보라고 했다.

제자가 점잖게 말했다.
아주 단 맛이 느껴집니다.

그래? 원 샷!

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
아주 rất

sound
무슨

sound
생선

간장 xì dầu

제자 học trò, đệ tử

마음 Tấm lòng

sound
색깔 Màu sắc

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp