VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 한 밤중의 전화
Truyện cười tiếng hàn 학원 광고

거꾸로 읽으면 재미있는 이 야기

학원으로 오세요
자녀에게 관심 없다
그냥 집으로 가세요
저렴 하고 수준높은 학원을 원하시면
학원 뿐입니다
공부만을 강조하시는 것은
아무소용 없습니다
창의
소중합니다
공부 잘 하 학생
신경쓰지 않습니다
학생이나 왕따 모두
챙깁니다
촌지는 절대
받지 않습니다
지만 학무보들의 관심
필요합니다
저희에게
믿고 맡기세요

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
학생 học sinh

sound
없다 không có

sound
공부하다 học

잘하다 làm tốt

필요하다 cần thiết

저희 chúng tôi

sound
저렴하다 giá rẻ, giá phải chăng

sound
절대 tuyệt đối

sound
소중하다 quan trọng

학원 học viện, trung tâm

sound
강조 sự nhấn mạnh

sound
창의력 sức sáng tạo

필요 Sự cần thiết

sound
소중 Qúy trọng

sound
모두 Tất cả

sound
거꾸로 ngược lại

sound
관심 quan tâm

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
수준 trình độ, tiêu chuẩn

sound
신경 ...

창의 ...

왕따 người bị cô lập

자녀 con cái

재미 Hứng thú, sự thú vị

야기 Gây ra

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp