Thể loại : Từ vựng

Từ vựng chuyên ngành máy tính 
Từ vựng Từ vựng chuyên ngành máy tính 

Tông hợp từ vựng chuyên ngành máy tính. Có ví dụ, file nghe cực kì dễ hiểu !

Tổng hợp từ vựng về các loài hoa trong tiếng hàn
Từ vựng Tổng hợp từ vựng về các loài hoa trong tiếng hàn

Tổng hợp từ vựng về các loại hoa trong tiếng hàn. Có ví dụ và file nghe dễ hiểu

Từ vựng chuyên ngành - Các loại thuốc trong tiếng hàn
Từ vựng Từ vựng chuyên ngành - Các loại thuốc trong tiếng hàn

Tổng hợp từ vựng chuyên ngành về các loại thuốc trong tiếng hàn

Quán dụng từ trong tiếng hàn
Từ vựng Quán dụng từ trong tiếng hàn

Tổng hợp quán dụng từ trong tiếng hàn. Có file nghe và ví dụ cực kì dễ hiểu

[ Home shopping ] Từ vựng chủ đề Home shopping
Từ vựng [ Home shopping ] Từ vựng chủ đề Home shopping

Tổng hợp đầy đủ từ vựng chủ đề Từ vựng chủ đề Home shopping . Có file nghe và ví dụ minh hoạt

[ Loại người ] Các loại người trong tiếng hàn
Từ vựng [ Loại người ] Các loại người trong tiếng hàn

Từ vựng theo chủ đề các loại người trong tiếng hàn. Có file nghe và ví dụ cực kì dễ hiểu

[ Công cụ lao động ] Từ vựng qua chủ đề Công cụ lao động
Từ vựng [ Công cụ lao động ] Từ vựng qua chủ đề Công cụ lao động

Từ vựng qua chủ đề Công cụ lao động. Có file nghe và ví dụ cực kì dễ hiểu

[Chất liệu] Từ vựng theo chủ đề chất liệu
Từ vựng [Chất liệu] Từ vựng theo chủ đề chất liệu

Từ vựng theo chủ đề. Có file nghe và ví dụ cực kì dễ hiểu