Từ điển Hán hàn


Từ điển hán hàn


Tác dụng của từ điển


  1. Gíúp tìm kiếm từ vựng, ngữ pháp, ví dụ và các từ Hán hàn.
  2. Các từ Hán hàn được liên kết với nhau. Nên bạn có thể học dế dàng. Xem tất cả các âm hán hàn.
  3. Dịch mọi thứ, có danh sách từ vựng, ngữ pháp. Xem hướng dẫn..
  4. Ngoài ra, có các file nghe để các bạn luyện tập.
  5. Các bạn có thể lưu từ vựng và học từ chúng. Xem hướng dẫn.

Nguồn từ điển Hán hàn


Các ví dụ câu được hohohi sưu tập.

Có tham khảo tại : Naver dịch

Free for learning !

Contact if copyright infringement : [email protected]

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi