BTOB - 너 없인 안 된다


지금 네게 가고 있는 길이
봄의 끝 보다 훨씬 빠르게
할 말이 있는 걸 말하지 않으면
평생을 후회하며 살 것 같아


아마도 살 것 같아 너랑 숨 쉬면
정신 못 차리겠어 눈이 감기
I just want you to know
I'm the real one that you're looking for
걱정 불안안에 가둬 건너편에 다 놔두고
이제 부터 우리 사진 주워 담아
네 손아귀 안에 아 기자기 걸어 둘 거야
어디든지 보이게 해줘
나 없인 안 된다 해줘


너 없인 안 된다 난 너여야 한다
무리 생각해도 난 결국 너야
후회 하긴 싫다 너를 사랑한다
Cause you are the only one
나는 너뿐이라는 걸


Hah ah ah ah ah ah ah
Let's get it on let's get it on
Hah ah ah ah ah ah
Why don't you be my girl
Hah ah ah ah ah ah ah
Let's get it on let's get it on
Cause you are the only one for me


아직도 네게 가고 있는 길이
여름 공기 보다 뜨겁게
그리워했던 널 붙 잡지 못하면
평생을 후회하며 살 것 같아


네가 너무 보고 싶어서 yeah yeah yeah
Girl I swear this ain't no booty call nah nah nah
그냥 생각나서 하는 것도 아니야 (nope)
드디어 정신 차렸어 너 없인 안 된다는 걸
Now I know now I know
다시 시작해 볼 생각 있으면 처음 처럼
만날 생각이 있으면 lemme know
Let's give it a go


너 없인 안 된다 난 너여야 한다
무리 생각해도 난 결국 너야
후회 하긴 싫다 너를 사랑한다
Cause you are the only one for me


나의 여름 어떻게 하겠니
해를 몇 번을 넘겨도 you and me
너를 사랑 사랑해 또 말하고 말해도
오직 너여 야만 I can live
우리 뜨겁게 잡은 손 꽉 잡아 더
여름밤의 love 꽉 안아 더
두근두근 우린 구름 구름
대로 우리 둘 2


너 없인 안 된다 난 너여야 한다

무리 생각해도 난 결국 너야
후회 하긴 싫다 너를 사랑한다
Cause you are the only one
나는 너뿐이라는 걸


Hah ah ah ah ah ah ah
Let's get it on let's get it on
Hah ah ah ah ah ah
Why don't you be my girl
Hah ah ah ah ah ah ah
Let's get it on let's get it on
Cause you are the only one for me


 

Xem chi tiết từ vựng : - 어디 - 지금 - 건너편 - 여름 - 구름 - 어떻게 - 걱정 - 감기 - 사랑 - 훨씬 - 평생 - 불안하다 - 사랑하다 - 기자 - 기고 - 불안 - 사진 - 처럼 - 오직 - 아무리 - 아마 - 아직 - 생각 - 우리 - 이제 - 다시 - 처음 - 너무 - 부터 - 그냥 - 자기 - 시작 - 결국 - 보고 - 야만 - 잡지 - 말하다 - 싫다 - 보다 - 시작하다 - 아마도 - 공기 - 드디어 - 아직도 - 길이 - 무리 - 대로 - 정신 - 하긴 - 이대로
Xem chi tiết ngữ pháp : - 든지 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận