ADMIN
2 giờ trước
23-06-2020

Anh béo đẹp trai nhất triều tiên .Đi bộ một mình và hút thuốc thản nhiên.Khẩu trang cũng chẳng thiết trong mùa dịch

00:00

건강 이상 설의 휩싸였던 북한 김정은 국무 위원 장이 20일 만에

00:04

공개석상에 나타났습니다

00:07

북한 매체들은 김 위원장이 비디오 공장 공식 참석했다 며 사진

00:11

영상 함께 공개했는데요

00:13

영상속의 위원장은 혼자서 걷고 담배 까지 피우는 등 예전과 크게 다르지

00:18

않은 모습이었습니다

00:19

김경진 기자 보도합니다

00:22

물 맞받아 2 북한 조선 중앙 tv 가 공개한 김정은 위원장 동 영상 1

00:28

비료 공장 공식 참석 활동을 15분 정도 편집 방송했습니다

00:33

위원장은 준 공식 인가 장 까지 소 10m 를 혼자 걸어 이동 있습니다

00:39

지팡이 구축도 없었습니다 공장 내부도 걸어서 둘러 받고

00:44

재단 이용하는 등 예전과 크게 다르지 않은 모습이었습니다

00:48

공정 생산 공정 등에 대한 간섭 구매시 며 여러 갔을 더러워

00:52

쉬었습니다

00:54

담배를 피우는 모습 자주 등장 있습니다

00:57

살이 더 찌고 검어진 피부 그리고 걸음걸이가 다소 편해 보일 때가

01:02

지만 영상 모습 만에 보는 건강에 큰 문제 있다 보기는 어려워

01:07

보입니다

01:08

북한이 이 동 영상을 준 공식 바로 다음 달 신속하게 공개한 것은 건강

01:13

상서를 불식시키기 위한 도로 보인다

01:16

건강 이상 있다 소문 주민 사이에 돌았고 요 내부 정의 통치

01:22

차원 사회 문제 발생할 수 있다 판단을 한 것으로 보입니다

01:27

코로나 1구 방역 노력도 눈에 띱니다

01:30

위원장과 수행 강 부 들은 마스크 착용하지 않았 지만 경호원들과

01:35

규모 공식 참가한 인파는 모두 마스크를 쓴 채 주석단 에서 멀리

01:40

떨어져 있었습니다

01:42

정부는 김 위원장이 공개 행보를 하기전 원산 지역에 머문 것으로 파악하고

01:46

있습니다

01:47

이와 관련 국방 고위 당국는 kbs 와의 통화에서 김 위원장이

01:52

코로나 1구 상황으로 인해 동쪽으로 이동해 있었고 군사 활동 수도 있다

01:57

뵙겠습니다

01:57

kbs 뉴스 김경수 입니다

Tiếng Hàn (được tạo tự động)

Tiếp theo

Xem chi tiết từ vựng : - 자주 - 그리고 - 다음 달 - 여러 - 사이 - 영상 - 건강 - 정도 - 혼자 - 도로 - 담배 - 편하다 - 이동 - 모습 - 지역 - 수도 - 예전 - 참석 - 파악 - 상황 - 구매 - 기자 - 보도하다 - 소문 - 구축 - 편집 - 주석 - 간섭 - 파악하다 - 당국자 - 사진 - 까지 - 모두 - 문제 - 발생 - 대한 - 당국 - 활동 - 규모 - 방송 - 이용 - 함께 - 정부 - 판단 - 마스크 - 착용 - 방역 - 노력 - 관련 - 차원 - 코로나 - 내부 - 북한 - 국방 - 주민 - 뉴스 - 바로 - 이상 - 사회 - 위원 - 다소 - 공개 - 생산 - 참가 - 통치 - 군사 - 공식 - 회의 - 발생하다 - 공정 - 참가하다 - 있다 - 공장 - 피부 - 걸음 - 편집하다 - 멀리 - 습도 - 참석하다 - 통화 - 보도 - 재단 - 중앙 - 동해 - 위한 - 정의 - 보기 - 인해 - 위하다 - 매체 - 원장 - 이동하다 - 지팡이 - 고위
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận