ADMIN
23 giờ trước
23-06-2020

Học tiếng hàn qua thời sự :대구 정신병원 전수조사…뒤늦게 나온 신천지 위장교회 / SBS

<앵커>

신규 확진 아직도 매 수십 명에 달하는 대구에서는 요양 시설에 이어 집단 감염 우려가 있는 정신 병원 대한 전수 조사가 들어 갑니다.

늦게 제출된 신천지 위장 교회 교인들에 대한 조사 진행되 고 있습니다. 최고 기자의 보 도입니다.

< 기자> 정신 환자 전문 치료하는 대구 배성 병원입니다. 지금 까지 병원에서 코로나19 환자가 11명 나왔습니다.

창문 출입구가 닫힌 폐쇄병동에서 함께 생활 때문에 같이 원한 환자 사이에서 확진 판정이 잇 따르 고 있습니다.

정신 병원 감염 취약한 것으로 드러나 면서, 대구시는 정신 병원 24곳에 대해 전수 조사를 하기로 했습니다. 환자 보다 외부 접촉이 빈번한 종 사자 900여 명 부터 진단 검사 진행됩니다.

[권영진/ 대구 시장 : 정신 병원 Xem chi tiết từ vựng : - 창문 - 일하다 - 시장 - 지금 - 사이 - 늦게 - 생활 - 병원 - 환자 - 최고 - 시설 - 기자 - 전문 - 제출 - 도입하다 - 조사 - 확진자 - 코로나19 - 치료 - 요양 - 우려 - 까지 - 외부 - 접촉 - 사자 - 갑니다 - 아직 - 판정 - 확진 - 진행 - 검사 - 감염병 - 대구 - 감염 - 때문에 - 집단 - 대한 - 교회 - 함께 - 도입 - 신규 - 진단 - 코로나 - 집단 - 부터 - 취약 - 진하다 - 따르 - 원한 - 위장 - 사도 - 폐쇄 - 진행하다 - 전문하다 - 보다 - 같이 - 출입 - 약하다 - 아직도 - 입구 - 수십 - 과하다 - 정신 - 기하다 - 생활하다 - 금하다
Xem chi tiết ngữ pháp : - 면서 -

Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로