ADMIN
17 phút trước
23-06-2020

Nhật Bản vẫn mua khâu trang của Trung Quốc dù nó đắt hơn 4 lần...

 

 

Tiêu đề :  일본, 마스크 파는 중국집 등장…4배 비싸도 "주세요" / SBS

Nhật Bản vẫn mua khâu trang của Trung Quốc dù nó đắt hơn 4 lần...


그래도 어쨌든 우리 마스크 문제는 한 고비 넘긴 상태인데, 일본 여전히 심각합니다.

 

아베 총리 주도해서 나눠 준 면 마스크 문제는 뭐 유명하죠.

 

그래도 마스크가 태 부족이라서 별의별 일이 다 벌어집니다.

도쿄 유성재 특파원입니다. 봄철 꽃 가루 알레르기로 마스크 일상적인 일본 지만, 코로나 사태 장기화하 면서 마스크 구하기는 3 개월 하늘의 별 따 기입니다.

[도쿄 주민 : 약국에 가도 살 수 없어서 (면 마스크를) 빨아서 쓰 기도 합니다.

굉장 소중하게 사용합니다.] 그러자 발 빠른 중국 상인들이 마스크 수입 판매에 뛰어들었습니다.

중국에서 박스째 떼어온 마스크를, 자신이 운 영하 중국 음식점이나 음료 매장 앞에서 파는 겁니다.

50개들이 한 상자에 4천 엔, 우리 돈 4만 4천 원쯤 받는데 약국에서 파는 마스크 보다 4배 이상 비쌉니다.

[ 판매 업자 : 원료 가격이 20배 이상 올랐어요. 이익 그렇게 많지 않습니다.]

품질을 장담할 수 없다 인식 불티나게 팔리지는 않 지만, [도쿄 주민 : 식사를 파는 가게인데 마스크를 판다는 게 조금 무섭습니다.]

만큼 일본 마스크 부족 몸살을 앓고 있다 얘기입니다.

지난주에는 전자 회사 샤프 자체 생산 마스크 3 만여 상자 인터넷으로 판매하려다 무려 470만 명이 몰리 면서 사이트가 마비돼 추첨제로 방식을 바꿔야 했습니다.

아베 정부가 5백억 엔 가까이 투입 가구당 2장씩 배포하기로 한 '면 마스크'에 대한 비판도 끊이지 않고 있습니다.

[오구시/입헌 민주 의원 : 역시 작다 느낌이 들고, 옆쪽도 터져 있습니다.]

품질에도 문제 제기가 잇 따르 면서 전량 수거해 검사를 한 뒤 배포하겠다고 했 지만, 아베 정권의 마스크 정책 대한 신뢰 점점 더 떨어지고 있습니다.

( 영상 취재 : 문현진, 영상 편집 : 장현기) 
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Xem chi tiết từ vựng : - 일본 - 중국 - 약국 - 가게 - 없다 - 작다 - 지난주 - 음식 - 사이 - 사용하다 - 인터넷 - 영상 - 영하 - 사용하다 - 상자 - 샤프 - 판매 - 매장 - 품질 - 심각하다 - 사이트 - 역시 - 수입 - 인식 - 정책 - 편집 - 취재 - 원본 - 가구 - 하늘 - 점점 - 소중 - 출처 - 심각 - 무섭습니다 - 어쨌든 - 여전히 - 무려 - 총리 - 자신 - 우리 - 느낌 - 상태 - 검사 - 장기 - 문제 - 일상 - 대한 - 방식 - 가까이 - 가격 - 민주당 - 정부 - 사태 - 마스크 - 전자 - 조금 - 부족 - 얘기 - 배포 - 그러자 - 그렇게 - 코로나 - 불티 - 주민 - 사용 - 박스 - 뉴스 - 고비 - 업자 - 이상 - 기도 하다 - 따르 - 그래도 - 회사 - 투입 - 민주 - 생산 - 이익 - 유명 - 상인 - 주도 - 있다 - 식사 - 보다 - 개월 - 가루 - 점점 - 수거하다 - 자체 - 기도하다 - 생산하다 - 굉장히 - 몸살 - 배포하다 - 투입하다 - 도해 - 기입 - 기화 - 만하다 - 비판 - 기도 - 만큼 - 의원 - 일상적 - 중국집 - 원료 - 신뢰 - 굉장
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 - - 면서 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận