ADMIN
24 giờ trước
23-06-2020

Thời sự 10-4-2020 - 장애 학생에 버거운 온라인 수업…학부모도 한숨


File dự phòng


매끄럽지 않았던 개학 첫날 모습, 여러분께 전해 드리 고 있는데 집에서 하는 이런 원격 수업을 따라가기 어려운 학생들에게는 학교 갈 때 보다 더 힘든 하루였습니다. 이 내용은 안상우 기자 취재했습니다.

청각 장애 때문에 소리 전기 신호로 바꿔주는 '인공 와우'를 이식한 특성화고 3학년 학생입니다. 평소 선생 모양 보고 소리를 들으며 말뜻을 이해 지만, 원격 수업에서는 입 모양 보기 어렵고 기계음이 섞여 어려움을 겪었습니다. [( 원격 수업 뿐만 아니라 튜브 같은 콘텐츠 활용하라는 이 야기는 들었어?) 아니….]

자막 지원되는 EBS 강의 콘텐츠 이해할 수 있 지만, 실 시간 방향 수업이나 실습 영상 콘텐츠 수업 역시 문제였습니다.

[A 학생 : 제가 놓친 부분이 많으면 등교를 하게 될 때 저만 그 Xem chi tiết từ vựng : - 학생 - 선생님 - 학교 - 여러 - 영상 - 소리 - 자막 - 모습 - 어려움 - 역시 - 지원 - 기자 - 장애 - 취재 - 실습 - 시간 - 하루 - 전기 - 선생님 - 학교 - 부분 - 개학 - 내용 - 첫날 - 콘텐츠 - 활용 - 모양 - 원격 - 수업 - 때문에 - 신호 - 이해 - 강의 - 등교 - 문제 - 평소 - 선생 - 방향 - 보고 - 청각 - 특성 - 이해하다 - 보다 - 기계 - 전하다 - 취재하다 - 이식하다 - 보기 - 이런 - 튜브 - 야기
Xem chi tiết ngữ pháp : - 뿐만 아니라 - - 지만 -

Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로