ADMIN
2 giờ trước
23-06-2020

엄마가 칼을 사오셨는

얼마 전, 쓰레기 버리는 날에 전에 쓰던 칼도 버리게 되었어요.

제가 나중에 분리 수거해 가시는 분들 다친단 말야!'

이렇게 호통을 치시 면서 '칼은 일단 들고 내려갔 다가 나중에 밑에서 종이 한 장 주워서 그 종이에 말아서 버리자'라고 하셨어요.

그렇게 해서 저는 엘리베이터에 탔습니다.

1층으로 내려가는 도중 5층에서 가슴 왠지 두근두근…….

버튼을 누르 더라고요. 저는 대수롭지 않게 생각했죠.

'띵동 3층입니다.' 엘리베이터가 3층에 섰어요.
엘리베이터 밖으로 미친 듯이 내달렸어요.

'어머!어머! 왜 이러세요?' 저는 놀라서 소리쳤죠.

'잔 말고 뛰어! 방금 너 뒤에 어떤 미친놈이 칼 들고 서 있었어!'

저는 그 아빠 미안해요…….'

한참 도로 도망가는 게 아니겠어요?

저도 뒤를 쳐다봤죠. 머리카락을 휘날리며 미칠 듯한 스피드로 쫓아오고 계셨습니다.

'이 놈아! 내 딸 내놔라! 이 놈아!' 졸지에 아버지 극도 흥분 상태였어요.

결국 동네 경찰차가 오고 나서야 사건은 마 무리었어요. 달아난 훈남 신고더라고요.

전 그 사건 오빠를 싫어하시는 것 같아요.

조용한 동네 경찰 까지 오게 된 사건으로 도장 찍으셨고 며칠 전에 동 대표가 되셨습니다. 데

Xem chi tiết từ vựng : - 일하다 - 어떤 - 아버지 - 오빠 - 나중에 - 소리 - 아빠 - 도로 - 가슴 - 머리 - 조용하다 - 엘리베이터 - 무리하다 - 분리 수거 - 반하다 - 신고 - 버튼 - 신고하다 - 쓰레기 - 까지 - 아버지 - 방금 - 도장 - 생각 - 상태 - 경찰 - 그렇게 - 호통 - 얼마 - 결국 - 사건 - 동네 - 대표 - 미친놈 - 말하다 - 종이 - 머리카락 - 미안하다 - 수거하다 - 며칠 - 일단 - 흥분하다 - 왠지 - 무리 - 한참 - 분리 - 극도
Xem chi tiết ngữ pháp : - 더라고요 - - 다가 - - 면서 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận