Chú ý : Tích vào những từng vựng ở dưới rồi nhấn lưu từ vựng. Ở trên thanh menu có phần từ vựng đã lưu. Bạn ấn vào đó sẽ có thể thực hành được. Admin sẽ gửi lại từ vựng cho bạn qua email sau 7 ngày, 30 ngày !!
Check
Từ
Nghĩa
Audio
사람 người (ᄉ...)

sound
세상 Thế gian, cuộc đời

sound
행동 Hành động ( 행동하다 )

sound
용감 ...

확신 chắc chắn, niềm tin

위하다 Vì, để, cho, hướng tới.