all of my life

박원

Phát ngẫu nhiên

Lời bài hát

너무 힘들어 삶에 치이고
되는 것도 없고
가족도 안 보이고 언제부턴가
나도 중요하지 않고
없진 않 지만 많이 가져야
세상에서
all of my life
you are all of my life
그러고 보면 나
너를 만나 참 많이 변했어
꿈이 생 기고 네가 가진 꿈도
이뤄주고 싶었어 나 그러려면
더 높은 곳에 올라가야만 했어
더 많은 것들을 가져야 가능했어
다 가질 때쯤
보다 꿈이 더 커졌어
all of my life 내가 힘이 들 때
you are all of my life 네가 날 채웠는데
다른 어떤 걸로 나를 채워봐도
all of my life
you are all of my life
채워지지가 않아
그렇게 우리 바라왔고 간절했던 거잖아
이젠 내방에 가득한데
나도 아무것도 없는 방 안에서 넌 혼자
이렇게 주저앉아 울 고 있었니
all of my life 넌 내 전부인데
모든 게 다 무슨 소용 있는데
어디선가 이 노랠 듣게 된다면
all of my life
all of my life
네 이야기가 맞아

Từ vựng trong bài hát

Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
많이 nhiều (...이)
보다 nhìn, xem
어디 ở đâu
언제 khi nào, bao giờ
무슨
어떤 thế nào
혼자 một mình
전부 toàn bộ
기고 sự cộng tác, sự viết bài gửi đăng báo
세상 Thế gian, cuộc đời
모든 Tất cả
너무 Rất

Ngữ pháp trong bài hát

Stt Ngữ pháp Nghĩa Xem chi tiết
1 지만 Nhưng, nhưng mà
2 고 있 Đang làm gì đó

0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 이상한 계산법
 • 굿모닝
 • 라면
 • 황당한 점쟁이
 • 엄마의 착각
 • 개와 변호사
 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트

Nhạc Hàn

 • 긱스 릴보이
 • 소격동
 • Chuột Yêu Gạo
 • 이러지마 제발
 • 버스커 버스커
 • 밤편지