94

Cấu trúc N + 에서


- Trợ từ 에서 đứng sau động từ chỉ nơi chốn
- N + 에서 được dùng trong 2 ngữ cảnh
- Được dịch là "Ở" khi câu kết thúc bằng động từ hành động

(không phải động từ di chuyển) như ăn, uống, tập thể dục... để diễn tả nơi mà hành động diễn ra

Ví dụ
저는 집에서 밥을 먹어요

Tôi ăn cơm ở nhà


우리 언니 도서에서 책을 읽어요

Chị tôi đọc sách ở thư viện


- Được dịch là "Từ" khi câu kết thúc bằng hành động di chuyển như xuất phát, đến từ, lấy ra..., để diễn tả nơi mà hành động xuất phát
 저는 베트남에서 왔어요

Tôi đến từ Việt Nam


버스가 벤탄 시장 장류장에서 출발했어요

Xe bus này xuất phát từ trạm xe bus chợ Bến Thành


Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi