Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 20 điểm

2 ngày liên tiếp
3 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 50

Ngữ pháp : N + 에게/한테/께

Nghĩa : Đến...


- 에게/한테/께 đứng sau danh từ chỉ người, diễn tả đối tượng mà hành động hướng đến
- Dịch là "đến", "cho"
- 에게 thường dùng trong văn viết, 한테 thường dùng trong văn nói, 께 dùng cho người có vai vế lớn (ông, bà, cha, mẹ, thầy cô...)

Ví dụ:
+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gửi thư cho bạn
+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi gọi dt cho ba mẹSau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
전화 điện thoại
친구 bạn, bạn bè
언니 chị gái (ᄋ...)
전화 điện thoại