Nhạc tiếng hàn

Bài hát :FANTASTIC

17 ngày trước

Bài hát :GOOD BOY

17 ngày trước

Bài hát :너무너무너무

17 ngày trước

Bài hát :두근두근

17 ngày trước

Bài hát :그대란 정원

17 ngày trước

Cấu trúc tiếng hàn

Cấu trúc : 하고

ngày hôm qua

Cấu trúc : 고 있

3 ngày trước

Cấu trúc : 전만 해도

8 ngày trước

Cấu trúc : 하고 있

8 ngày trước