1 35

Từ vựng : 없다 sound

Nghĩa : không có

Từ liên quan :[ 재미없다 ] [ 맛없다 ] [ 자리에 없다 ] [ 어쩔 수 없다 ] [ 예의가 없다 ] [ 소용없다 ] [ (환자가) 의식이 있다/없다 ] [ 인연이 없다 ] [ 손색이 없다 ] [ 발디딜틈이없다 ] [ 정이 없다 ] [ 안중에 없다 ] [ 터무니없다 ] [ 잼없다 ] [ 끝없다 ] [ 끊임없다 ] [ 틀림없다 ] [ 다름없다 ] [ 상관없다 ] [ 별도리가 없다 ] [ 가지 많은 나무 바람 잘 날 없다 ] [ 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다 ] [ 핑계 없는 무덤 없다 ] [ 개미새끼 한 마리도 볼 수 없다 ] [ 눈코 뜰 새 없다 ] [ 밑도 끝도 없다 ] [ 피도 눈물도 없다 ] [ 발 디딜 틈이 없다 ]


Chủ đề : Không xác định
85 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi