1 29

Từ vựng : 없다 sound

Nghĩa : không có

Từ liên quan :[ 재미없다 ] [ 맛없다 ] [ 자리에 없다 ] [ 어쩔 수 없다 ] [ 예의가 없다 ] [ 소용없다 ] [ (환자가) 의식이 있다/없다 ] [ 인연이 없다 ] [ 손색이 없다 ] [ 발디딜틈이없다 ] [ 정이 없다 ] [ 안중에 없다 ] [ 터무니없다 ] [ 잼없다 ] [ 끝없다 ] [ 끊임없다 ] [ 틀림없다 ] [ 다름없다 ] [ 상관없다 ] [ 별도리가 없다 ] [ 가지 많은 나무 바람 잘 날 없다 ] [ 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다 ] [ 핑계 없는 무덤 없다 ] [ 개미새끼 한 마리도 볼 수 없다 ] [ 눈코 뜰 새 없다 ] [ 밑도 끝도 없다 ] [ 피도 눈물도 없다 ] [ 발 디딜 틈이 없다 ]


Chủ đề : Không xác định
85 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi