0 6

Từ vựng : 기다

Nghĩa : bò/trườn

Từ liên quan :[ 기다리다 ] [ 남기다 ] [ 기다리다 ] [ 메시지를 남기다 ] [ 웃기다 ] [ 잘생기다 ] [ 생기다 ] [ 튀기다 ] [ 질기다 ] [ 이기다 ] [ 빼앗기다 ] [ 맡기다 ] [ 문제가 생기다 ] [ 짐을 읆기다 ] [ 고민이 생기다 ] [ 갈등이 생기다 ] [ 법을 어기다 ] [ 드라이클리닝을 맡기다 ] [ 챙기다 ] [ 감정을 숨기다 ] [ 전기가 끊기다 ] [ 문이 안 잠기다 ] [ 여가를 즐기다 ] [ (회사를) 옮기다 ] [ 숨기다 ] [ 저술을 남기다 ] [ 부추기다 ] [ 섬기다 ] [ 흠집이 생기다 ] [ 대가 끊기다 ] [ 되새기다 ] [ 내성이 생기다 ] [ 전쟁에 이기다 ] [ 못생기다 ] [ 잠기다 ] [ 담기다 ] [ 즐기다 ] [ 신기다 ] [ 끊기다 ] [ 감기다 ] [ 벗기다 ] [ 옮기다 ] [ 당기다 ] [ 비기다 ] [ 약속을 어기다 ] [ 구기다 ] [ 끓기다 ] [ 짐을 옮기다 ] [ 여가 활동을 즐기다 ] [ 여기다 ] [ 넘기다 ] [ 새기다 ] [ 쫓기다 ] [ 어기다 ] [ 씻기다 ] [ 고양이한테 생선을 맡기다 ]


Chủ đề : Không xác định
27 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi