0 13

Từ vựng : 가다 sound

Nghĩa : đi

Từ liên quan :[ 소풍가다 ] [ 출장을 가다 ] [ 들어가다 ] [ (마중을) 나가다 ] [ 오른쪽으로 가다 ] [ 왼쪽으로 가다 ] [ 똑바로 가다 ] [ 곧장 가다 ] [ 죽 가다 ] [ 지나가다 ] [ 건너가다 ] [ 돌아가다 ] [ 나가다 ] [ 배터리가 나가다 ] [ 나가다 ] [ 소풍을 가다 ] [ 고향에 내려가다 ] [ 고향에 올라가다 ] [ 개를 데려가다 ] [ 내려가다 ] [ 집이 나가다 ] [ 유행을 앞서가다 ] [ 전원이 나가다 ] [ 성묘를 가다 ] [ 전기가 나가다 ] [ 이민을 가다 ] [ 삼가다 ] [ 정이 가다 ] [ 금이 가다 ] [ 쳐들어가다 ] [ 전쟁에 나가다 ] [ 군대에 들어가다 ] [ 군대에 가다 ] [ 가져가다 ] [ 걸어가다 ] [ 빠져나가다 ] [ 따라가다 ] [ 다가가다 ] [ 올라가다 ] [ 뛰어가다 ] [ 달려가다 ] [ 다녀가다 ] [ 도망가다 ] [ 나가다/나오다(마중을) ] [ 직진하다/곧장 가다 ] [ 지나가다/건너가다 ] [ 오라가다 ] [ 찾아가다 ] [ 나아가다 ] [ 살아가다 ] [ 넘어가다 ] [ 흘러가다 ] [ 오가다 ] [ 데려가다 ] [ 버금가다 ] [ 가시밭길을 가다 ] [ 눈에 흙이 들어가다 ]


Chủ đề : Không xác định
6 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi