0 7

Từ vựng : 비하다

Nghĩa : So sánh, đối chiếu với

Từ liên quan :[ 낭비하다 ] [ 소비하다 ] [ 정비하다 ] [ 대비하다 ] [ 준비하다 ]


Chủ đề : Không xác định


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi