0 70

Từ vựng : 영화

Nghĩa : phim

Từ liên quan :[ 영화를 보다 ] [ 영화 보기 ] [ 멜로 영화 ] [ 공포 영화 ] [ 에스에프(SF) 영화 ] [ 액션 영화 ] [ 코미디 영화 ] [ 영화 제목 ] [ 영화감독 ] [ 영화배우 ] [ 영화 표 ] [ 영화관 ] [ 영화 감독 ] [ 만화영화 ] [ 전쟁영화 ] [ 판타지영화 ] [ 공상과학영화 ] [ 심야영화 ] [ 영화 광고 ] [ 민영화 ] [ 영화 배우 ] [ 에스에프 영화 ] [ 영화표 ] [ 영화제 ]


Chủ đề : Không xác định
64 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi