0 2

Từ vựng : 뜸을 들이다

Nghĩa : (Làm cho tiêu tốn) Không nói thẳng mà cứ kéo dài, vòng vo


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi