0 1

Từ vựng : 바가지를 쓰다

Nghĩa : (bị chụp gáo nước) Phải mua giá đắt hơn, mua hớ


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi