0 2

Từ vựng : 코가 납작해지다

Nghĩa : (Mũi trở nên tẹt) Làm cho mất mặt, giảm uy thế


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi