0 1

Từ vựng : 콧대를 꺾다

Nghĩa : (Bẻ gẫy sống mũi) Làm cho ai đó mất mặt, mất tinh thần


Chủ đề :


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound행복의 비밀 자신이 좋아하는 일을 하는 것이 아니라, 자신이 하는 일을 좋아하는 것이다.

Bí mật của hạnh phú không phải là làm việc bản thân yêu thích. Mà là yêu thích công việc của bạn thân làm .
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi