0 10

Từ vựng : 바다 sound

Nghĩa : biển

Từ liên quan :[ 바다낚시 ] [ 운동 (아나바다 운동) ] [ 아나바다 운동 ] [ 앞바다 ] [ 바다는 메워도 사람의 욕심은 못 채운다 ]


Chủ đề : Không xác định
7 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi