0 29

Từ vựng : 행사 sound

Nghĩa : sự kiện

Từ liên quan :[ 여행사 ] [ (행사를) 유치하다 ] [ 행사 도우미 ] [ 부대행사 ]


Chủ đề : Không xác định
17 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi