Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 40 điểm

2 ngày liên tiếp
2992 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 반드시

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : nhất định, chắc chắn

Ví dụ và giải thích thêm

이 일은  반드시  부모님의 동의가 있 어야 한다

Việc đó bắt buộc phải có sự đồng ý của bố mẹ.