0 7

Từ vựng : 충분히

Nghĩa : đủ, đầy đủ


Chủ đề : Không xác định
4 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi