0 28

Từ vựng : 오늘 sound

Nghĩa : hôm nay

Từ liên quan :[ 오늘은 화요일입니다 ] [ 오늘 나 기분 꿀꿀하니까 건들지 마! ] [ 오늘날 ]


Chủ đề : Không xác định
104 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi