0 21

Từ vựng : 무슨 sound

Nghĩa : gì

Từ liên quan :[ 너 머리에무슨문제있는거야? ]


Chủ đề : Không xác định
28 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi