Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 0

Từ vựng : 방해

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : cản trở, ngăn cản

Ví dụ và giải thích thêm

사측은 파업 주동자들을  업무 방해 혐의로 경찰에 고소했다

Quản lý tố cáo với cảnh sát rằng kẻ cầm đầu cuộc đình công làm cản trở công việc.