0 4

Từ vựng : 치다

Nghĩa : đánh, chơi (thể thao)

Từ liên quan :[ 비가 그치다 ] [ 눈이 그치다 ] [ 고치다 ] [ 다치다 ] [ 지치다 ] [ 부치다 ] [ 떨치다 ] [ 부딪치다 ] [ 꿈을 펼치다 ] [ 에 그치다 ] [ 들이닥치다 ] [ 추격을 뿌리치다 ] [ 그르치다 ] [ 큰코다치다 ] [ 뒷걸음질 치다 ] [ 망치다 ] [ 합치다 ] [ 사기를 치다 ] [ 전쟁터에서 도망치다 ] [ 훔치다 ] [ 가르치다 ] [ 놓치다 ] [ 넘치다 ] [ 미치다 ] [ 장난치다 ] [ 헤엄치다 ] [ 손뼉을 치다 ] [ 바치다 ] [ 마치다 ] [ 에 영향 미치다 ] [ 겹치다 ] [ 거치다 ] [ 걸치다 ] [ 뭉치다 ] [ 가슴을 치다 ] [ 편지를 부치다 ] [ 그치다 ] [ 외치다 ] [ 비치다 ] [ 닥치다 ] [ 마주치다 ] [ 소용돌이치다 ] [ 팔자를 고치다 ] [ 끼치다 ] [ 펼치다 ] [ 날개가 돋치다 ] [ 맞장구치다 ] [ 입에 거미줄 치다 ]


Chủ đề : Không xác định
3 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp
99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi