Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hoi

Đạt 10 điểm

3 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

Hồi

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
ADMIN

Đạt 0 điểm

0 ngày liên tiếp
20 hohi
0 2

Từ vựng : 사람

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : người (ᄉ...)

Ví dụ và giải thích thêm

그녀는  진솔한  사람이다

Cô ấy là người thẳng thắn침대에는 사람이 잤던  흔적이 있었다

Có dấu vết của người đã ngủ trên giường그 집은 사람이 살 고 있는  흔적이 없었다

Ngôi nhà đó không có dấu vết gì cho thấy có người đang sống.사랑하는  사람과  이별하는 것 보다 힘든 일은  없다 

Không có việc gì đau khổ hơn việc phải chia ly với người mình yêu.
Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check
Từ
Nghĩa
Audio
Xem chi tiết
없다 không có
보다 nhìn, xem
사람 người (ᄉ...)
사랑 tình yêu
이별 sự chia ly