Bảng xếp hạng

ADMIN

Hồi

Đạt 150 điểm

2 ngày liên tiếp
2 hohi
ADMIN

ADMIN

Đạt 90 điểm

2 ngày liên tiếp
4 hohi

Từ vựng : 있어요

Chủ đề : Không xác định

Nghĩa : Có (...) không ạ?





Ví dụ và giải thích thêm

사전에서 단어의 뜻을 찾고 있어요

Tìm nghĩa của từ trong từ điển