0 11

Từ vựng : 소문

Nghĩa : lời đồn đại

Từ liên quan :[ 백방으로 수소문하다 ] [ 수소문 ] [ 소문자 ] [ 헛소문 ]


Chủ đề : Không xác định
8 Ví dụ


Chú ý Những từ vựng có màu tím là từ hán hàn


99

Copyright © All rights reserved

Created by Trần Hồi